Symbolika wystroju wnętrza Kościoła

OŁTARZ GŁÓWNY – KRZYŻ – KRZEW WINNY

„Ja jestem krzewem winnym, wy – latoroślami” (J 15.5)

Główny ołtarz kościoła przedstawia Chrystusa na krzyżu. Krzyż wyrasta z winnego krzewu i otoczony jest jego latoroślami. W centrum ołtarza umieszczone jest tabernakulum w kształcie chleba.

Najgłębsze zjednoczenie z Chrystusem – winnym krzewem – dokonuje się poprzez uczestnictwo w ofierze krzyża, która uobecnia się podczas Eucharystii, gdy Chrystus daje swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina. Szczytem zjednoczenia jest przyjęcie Go w komunii świętej. Krzew winny przypomina również, że prawdziwe owoce jedności między ludźmi – latoroślami – można osiągnąć tylko trwając przy Chrystusie – winnym krzewie.

TAJEMNICE RÓŻAŃCA

„Odmawiać różaniec to kontemplować z Maryją oblicze Chrystusa”

(Jan Paweł II, Rosarium Virginis Mariae, nr 5)

Ściany świątyni ozdobione są malowidłami przedstawiającymi tajemnice różańca świętego. W lewej nawie kościoła namalowane są tajemnice radosne, w prawej nawie – bolesne, w prezbiterium – chwalebne. Tajemnice światła wykonane są z metaloplastyki i umieszczone w prezbiterium. Z przodu ołtarza znajduje się tajemnica „Ustanowienia Eucharystii”, po bokach – „Objawienie w Kanie Galilejskiej” i „Przemienienie na górze Tabor”. Ambonka przedstawia tajemnicę „Głoszenia królestwa Bożego i wzywanie do nawrócenia”, natomiast chrzcielnica – „Chrzest Pana Jezusa w Jordanie”.Ołtarz Matki Bożej

Takie rozmieszczenie tajemnic wskazuje na centralne miejsce Eucharystii w życiu Kościoła oraz pragnienie, by Eucharystia stała w centrum życia także naszej wspólnoty parafialnej. Parafia w Rymanowie Zdroju pulsuje rytmem modlitwy różańcowej, bowiem cała parafia podzielona jest na róże różańcowe (31 róż).

DROGA KRZYŻOWA

„Cierpiące oblicze Chrystusa w ostatniej godzinie, w godzinie Krzyża – to tajemnica w tajemnicy, którą człowiek może jedynie adorować na kolanach” (por. Jan Paweł II, Novo Millennio Ineunte, nr 25)

Stacje Drogi Krzyżowej wykonane farbą olejną na płótnie umieszczone są wewnątrz kościoła w nawach bocznych.

Rozważanie Drogi Krzyżowej pomaga nam zgłębiać tajemnicę Krzyża i naśladować Chrystusa posłusznego woli Ojca aż do śmierci. Chodzenie śladami męki Zbawiciela uczy nas właściwie przeżywać Kalwarię naszego życia i ukazuje nadzieję przyszłej chwały.

OŁTARZ MATKI BOŻEJ

„Wielki znak ukazał się na niebie: Niewiasta obleczona w słońce i księżyc pod jej stopami, a na jej głowie wieniec z gwiazd dwunastu” (Ap 12,1)
W lewej nawie kościoła znajduje się ołtarz Matki Bożej. Figura Maryi umieszczona nad krzewem różanym, obleczona jest w słońce.
Krzew różany – symbol miłości jest znakiem doskonałej odpowiedzi Maryi na Bożą miłość. Prawdziwa miłość zawsze związana jest z cierpieniem. Maryja, która miała pełny udział w krzyżu Chrystusa, jaśnieje teraz w chwale jako „Niewiasta obleczona w słońce”.

OŁTARZ MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

„Jestem Królem Miłosierdzia” (Dzienniczek s. Faustyny, 1-37)
W prawej nawie kościoła umieszczony jest obraz Miłosierdzia Bożego w płonącym krzewie.
W Starym Testamencie Bóg objawił Mojżeszowi swoje imię: JESTEM, KTÓRY JESTEM. W Nowym Testamencie Bóg najpełniej objawił się w swoim Synu, Jezusie Chrystusie. Obraz „Jezu ufam Tobie” przypomina o największym przymiocie Boga, którym jest Jego MIŁOŚĆ MIŁOSIERNA.