Stowarzyszenie Akcja Katolicka istnieje w parafii Rymanów Zdrój od 1997r. Oficjalnie, dekretem biskupim, oddział został powołany 9.05.98r i liczył wówczas 13 osób. Od początku istnienia funkcję prezesa pełni p. Małgorzata Śliwka, sekretarza p. Michalina Śliwka, a skarbnika p. Adam Dworzański, którzy stanowią zarząd oddziału. AK jest ogólnopolskim, publicznym stowarzyszeniem kościelnym z przedwojennymi tradycjami. Określa się ją często mianem „Wiosny Kościoła”. AK to stowarzyszenie katolików świeckich, którzy pogłębiając własną duchowość i udoskonalając siebie, chcą wypełniać misję ewangeliczną Kościoła Chrystusowego. AK została reaktywowana przez Ojca świętego Jana Pawła II w 1995r., jako urząd w Kościele. Jej celem jest współpraca z duchowieństwem w dziedzinie duszpasterskiej, a więc dotyczącej obecności Chrystusa w świecie i w ludziach. AK w naszej parafii pracuje w czterech sekcjach:

 • liturgicznej (oprawa nabożeństw)
 • charytatywnej (organizowanie pomocy dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych)
 • kulturalnej (organizowanie imprez patriotycznych, konkursów i zabaw)
 • gospodarczej (organizowanie środków do pracy dla sekcji kulturalnej i charytatywnej)

Członkowie AK pracują wg rocznych planów, które są ściśle powiązane z planami diecezjalnymi. Spotkania członków i sympatyków odbywają się cyklicznie, w każdą pierwszą środę miesiąca i mają charakter formacyjny. Wspólnota AK była inicjatorem, organizatorem lub współorganizatorem niżej wymienionych dzieł ewangelizacyjnych:

 • nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Różańca w kościele,
 • oprawa liturgiczna kilku Mszy Świętych w ciągu roku, a przede wszystkim w święto patronalne Chrystusa Króla,
 • „Dni skupienia”- wiosenne i jesienne,
 • nabożeństwa majowe przy kapliczkach,
 • inwentaryzacja kapliczek w parafii
 • zorganizowanie wystawy fotograficznej,
 • adoracje w Pierwsze Piątki i Pierwsze Soboty miesiąca,
 • organizowanie bazy i funduszy pod wszystkie konkursy dla dzieci (sponsorzy)
 • dwa spotkania z Mikołajem,
 • wieczornica w kościele z okazji 11 listopada,

Przygotowanie i przeprowadzenie konkursów dla dzieci i młodzieży:

 • „O pokój dla świata”
 • literacki „Abraham, Mojżesz, Jezus”
 • wiedzy religijnej „Jezus Chrystus na podstawie Ewangelii św. Łukasza”
 • wiedzy religijnej „Życie i działalność św. Pawła”
 • wiedzy religijnej „Góry bliskie sercu- Rymanów Zdrój 2002”
 • interdyscyplinarny „Mityng ekologiczny”
 • przyrodniczy „Jan Paweł II- Apostoł Jedności”- recytatorski dwa konkursy piosenki religijnej i patriotycznej
 • zabawy dla służby liturgicznej ołtarza ( dwie na zakończenie roku szkolnego, trzy opłatkowe w tym jedna integracyjna, obejmująca trzy pokolenia)
 • „Dni Maryjne”, na które złożyły się Msza Święta, Różaniec, konkurs plastyczny, przegląd piosenki, konkurs
 • wiedzy, ognisko i zabawa taneczna- tematem centralnym w ciągu tych dwóch dni była Maryja,
 • Przyjęcie i zorganizowanie pobytu wakacyjnego dla trójki dzieci z Łotwy – sfinansowanie podróży do Polski na rekolekcje wakacyjne dla młodzieży z Łotwy (trzy dziewczyny)

[Akcja „Szkoły dla szkoły”] – pomoc dla dzieci murzyńskich w szkole św. Teresy w Kamerunie, – spotkania z ciekawymi ludźmi- z p. K. Sterkowcem na temat obrony życia nienarodzonych, z p. I. Bieleckim na temat konieczności ochrony przyrody, z siostrą Misjonarką Teressillą Osuch na temat pracy w szkole w Kamerunie. Stowarzyszenie AK organizuje pomoc materialną (kosze w sklepach przed świętami, kosz w kościele przed Mikołajem) dla rodzin potrzebujących. W minionym okresie działalności AK zorganizowała i przeznaczyła dla powodzian, na kolonie zdrowotne dla dzieci z rodzin ubogich, prezenty na dzień dziecka i święta, pomoc dla dzieci z Łotwy oraz pomoc dla rodzin wielodzietnych i osób samotnych, ponad 17 000zł.

Czas zaangażowania w różne dzieła Kościoła – to czas przeznaczony dla Boga i bliźniego. Skorzystaj z tej szansy. Zapraszamy do parafialnego oddziału Akcji Katolickiej.